Kodeks Etyczny

Kanał Skarg Kodeksu Etycznego

ZAKRES

Można zgłaszać wszelkie możliwe nieprawidłowości lub niezgodności związane ze złymi praktykami finansowymi, księgowymi, handlowymi lub regulacyjnymi popełnionymi przez pracowników lub personel związany z Organizacją.

KOMUNIKACJA

Przekaz  zostanie przesłany ze strony internetowej STEN do kanału reklamacyjnego  po przez wypełnienie   formularza, który znajduje sie  na końcu strony . Reklamacje będą odbierane i przetwarzane przez dział Zarządzania Jakością.

ZAWARTOŚĆ

Otrzymane skargi muszą zawierać dane niezbędne do przeprowadzenia analizy zgłoszonych faktów. W związku z tym odebrane wiadomości muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

  • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej skargę.
  • W polu opisu, wyraźna i szczegółowa ekspozycja faktów.

Załączyć, jeśli uzna to za konieczne, dokumenty, akta lub inne informacje  istotne dla oceny i rozstrzygnięcia skargi.

Nazwisko

E-mail

Telefon

Dokumenty (pdf, doc, docx) max. 1MB

Wiadomość

Zgodnie z prawem europejskim i krajowym o ochronie danych osobowych, informujemy, że STEN Polska Sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za zarządzanie danymi zawartymi we wszelkich umowach, dla potrzeb własnych oraz ogólnie rzecz biorąc, w celu utrzymania stosunków handlowych z klientami.
Dane będą traktowane jako podstawa prawna przy realizacji umowy o świadczenie usług.
Okres przechowywania danych będzie ustalony na podstawie przepisów księgowych i podatkowych, zgodnie z wnioskiem właściwego organu publicznego (Urząd Skarbowy, Sądy). Dane będą mogły być przekazywane bankom w celu odzyskania należnych kwot lub płatności, oraz również na żądanie Urzędu Skarbowego oraz Sądów.
Będą mieli Państwo prawo do wglądu, zmian, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia oraz w stosownych przypadkach zastrzeżenia danych.
Aby skorzystać z w/w praw, należy dostarczyć pismo do dyrekcji, ul. Octave Lacante 57-59 Pol. Ind. Can Magarola 08100 Mollet del Valles (BCN) lub wysłać wiadomość e-mail na adres protecciondedatos@localhost Należy sprecyzować z jakiego prawa chce się skorzystać oraz dołączyć ksero dowodu osobistego lub innego odpowiedniego dokumentu tożsamości.
W razie korzystania z pełnomocnika lub przedstawiciela, należy załączyć jego dokument tożsamości oraz dokument, który poświadczy pełnomocnictwo lub przedstawicielstwo.
Ponadto, jeśli będą Państwo uważali, że prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, będzie możliwe złożenie roszczenia w hiszpańskiej agencji ds. Ochrony danych (www.agpd.es)